Darba plāns

Attīstības centra prioritātes un perspektīvais darba plāns 2018./2019.m.g. (ievietots 19.09.2018.)

Attīstības centra prioritātes un perspektīvais darba plāns 2017./2018.m.g. (ievietots 11.09.2017.)

Attīstības centra darba plāns

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra darba plāns

  1. Rīkojums par izglītības iestāžu gada darba plāna apstiprināšanu
  2. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas attīstības centra struktūrshēma
  3. Skolas darbības pamatmērķi
  4. Mācību saturs: I.semestra darba plāns, II.semestra darba plāns
  5. Mācīšana un mācīšanās: MK "Tehnoloģijas un zinātņes pamati" pedagogu dalība metodiskajā darbā 2016./2017.m.g., MK "Tehnoloģijas un zinātnes pamati" darba pārskats par 2016./2017.m.g., MK "Tehnoloģijas un zinātnes pamati" prioritātes un darba plāns 2017._2018.m.g., MK (Valoda) darba plāns un prioritātes 2017._2018.m.g.,   MK "Valoda" darba pārskats 2016./2017.m.g.
  6. Resursi: Izglītības iestādes vadītāja definēti individuāli mērķi un uzdevumiMetodisko komisiju aktivitātes 2016./2017.m.g.Pedagogu tālākizglītība 2016./2017.m.g.
  7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:  Iekšējās pārraudzības plāns 2017./2018.m.g.Koordinācijas plāns 2017./2018.m.g., Perspektīvais koordinācijas plāns 2017./2018.m.g.Iekšējās kontroles organizācija un vadība 2016./2017.m.g.
  8. Atbalsts skolēniem: Ziņas par absolventiem, Skolēnu parlamenta darba pārskats par 2016./2017.m.g., I.semestra skolas Parlamenta darba plāns 2017./2018.m.g., Karjeras izglītības darba pārskats par 2016./2017.m.g., Karjeras konsultanta darba plāns, Medicīnas darbinieku darba plāns 2017./2018.m.g., Medicīnas darbinieku darba plāna izpildes atskaite par 2016./2017.m.g., Sociālā pedagoga statistikas atskaite, Sociālā pedagoga atskaite par2016./2017.m.g., Sociālā pedagoga darba plāns 2017./2018.m.g., Psihologa atskaite par darbu 2016./2017.m.g., Psihologa darba plāns 2017./2018.m.g., Bibliotēkas darba analīze 2016./2017.m.g., Bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g., Logopēdu un surdopedagogu MK aktivitātes 2016./2017.m.g., Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes un darba plāns 2017./2018.m.g., AC konsultatīvi informatīvais un korekcijas darbs 2016./2017.m.g., Vēstule IZM par attīstības centra pārskatu, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., AC prioritātes un perspektīvais darba plāns 2017./2018.m.g.