Kursi, semināri, pasākumi

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi (A programmas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās aktivitātes Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiemietvaros.

Informācija par kursu, semināru, pasākumu norisi tiek ievietota un atrodama sadaļā "Aktualitātes"

Nr.p/k

Pasākumi

Laiks

Kas organizē

1.

 

Skolēnu runas un valodas pārbaude, konsultāciju sniegšana, pilsētas skolu un PII izglītojamiem un to vecākiem DLI AC ietvaros.

Konsultāciju sniegšana vājdzirdīgiem bērniem un viņu vecākiem.

Mācību gada garumā

 

Skolotāji logopēdi un surdopedagogi:

O. Bojarova

J. Lukovska

I. Valentanaviča

L. Siņakova

2.

Sadarbības nodrošināšana ar MA un DII AC, pilsētas skolu un PII administrāciju, pedagogiem, logopēdiem, izglītības iestāžu atbalsta personālu, bērnu vecākiem. Bērnu gatavošana PMK pārbaudei. Sadarbība ar bērnu psihiatriskās nodaļas speciālistiem.

Sadarbība ar Bāriņtiesu, pašvaldības policiju un citām municipālām iestādēm.

Mācību gada garumā

 

Skolas administrācija

Metodiķes

Skolotāji

Logopēdi

3.

Korekcijas un attīstošā darba veikšana:

Nodrošināt bērna valodas traucējumu iespējami maksimālu korekciju un kompensēšanu mācību procesā;

Skaņu izrunas traucējumu novēršana;

Fonemātiskās uztveres, dzirdes, analīzes un sintēzes iemaņu un prasmju attīstīšana un pilnveidošana;

Apgūstot leksiskās tēmas pilnveidot saistīto runu un bagātināt bērna vārdu krājumu;

Valodas leksiskās un gramatiskās uzbūves pilnveidošana;

Sakarīgas un izteiksmīgas runas un lasīšanas iemaņu un prasmju attīstīšana uz pareizi izveidoto skaņu bāzes.;

Psihisko izziņas procesu attīstīšana;

Atbalsta pasākumu oragnizēšana un nodrošināšana.

Mācību gada garumā

Skolotāji logopēdi sadarbībā ar medicīnas darbiniekiem

Atbalsta komandu

Pedagogiem

Internāta skolotājiem

4.

Attīstības centra darba organizēšana AC ietvaros;

Metodiskā sadarbība un pieredzes  apmaiņas semināru nodrošinājums pilsētas skolu un PII, starptautisko izglītības iestāžu logopēdiem.

Mācību gada garumā

 

 DLIAC direktore, metodiķes:

I. Valentanaviča

J. Lukovska

L. Siņakova

5.

Dokumentācijas jautājumu apspriešana, DLI AC darba plānošana un veicināšana jaunajā mācību gadā.

Mācību gada programmu apstiprināšana.

Mācību gada garumā

Septembris

DLIAC direktore, metodiķes:

I. Valentanaviča

J. Lukovska

L. Siņakova

6.

Skolotāju logopēdu, surdopedagogu darba grafiku un perspektīvo, kalendāri – tematisko plānu apstiprināšana.

Septembris

Janvāris

Direktore M. Raičonoka

 Ļ. Urbanoviča

AC metodiķes

7.

Pilsētas logopēdu un surdopedagogu MA informatīvo sanāksmju apmeklēšana un uzstāšanās.

13.09.2016.

Mācību gada garumā

MA vadītāja

8.

„Vecāku klubs” sanāksme.

·         „Beznosacījuma mīlestība. Prasme pieņemt bērnu ar īpašām vajadzībām”.

Septembris

 

Metodiķe, logopēde

I. Valentanaviča

Psiholoģe O.Karkina

9.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi: “Neiroloģijas aspekti logopēdijā”.

 

29.09.2016.

22.10.2016.

Daugavpils medicīnas koledža E. Lazučonoka

MA vadītāja

I. Valentanaviča

10.

Praktiskais APU komandas seminārs DU studentiem un vispārizglītojošo skolu sākumklašu pedagogiem „Un uz akmeņiem aug koki”.

Oktobris

 

DLIAC direktore M. Raičonoka

Metodiķe I.Valentanaviča

Psiholoģe O. Karkina

Logopēde L. Li

Logopēde V. Martinova

 

11.

Praktiskās nodarbības DU studentiem un pilsētas pedagogiem: „Žestu valoda – kā komunicēšanas veids”.

Oktobris

Februāris

 

Metodiķe, surdopedagoģe

Ļ. Siņakova

Pedagoģe D. Fedosejeva

Pedagoģe J. Ļimonova

12.

Apaļais galds „Pirmsskolas izglītības iestāžu – DLIAC skolas sadarbība. Mācību pēctecība”.

Novembris

DLIAC direktore

M. Raičonoka

Metodiķe I. Valentanaviča

26. PII; 32. PII; 15. PII;

Metodiķe, surdopedagoģe

L. Siņakova

Logopēde L. Li

Logopēde V. Martinova

Psiholoģe O. Karkina

13.

„Vecāku klubs” sanāksme.

·         „Laimīgā ģimenē - laimīgi bērni.”

Novembris

 

Psiholoģe O.Karkina

Metodiķe, logopēde

I. Valentanaviča

 

14.

„Māmiņu skolas” nodarbību organizēšana.

DLI AC skolas un pilsētas PII izglītojamo vecāku aicināšana.

Oktobris

Decembris

Marts

Metodiķes

Psiholoģe

15.

„Vecāku klubs” sanāksme.

·         „Mājas smaržu pasaule.”

15.12.2016.

 

Psiholoģe O.Karkina

Metodiķe, logopēde

I. Valentanaviča

16.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes autisma centru.

Janvāris

Direktore

Metodiķes

17.

Trenings DLI AC un pilsētas vispārizglītojošo skolu sākumklašu sporta pedagogiem „Darba metodes un formas diafragmālās un relaksējošas elpošanas attīstīšanā bērniem ar psihofiziskās attīstības īpatnībām”.

23.02.2017.

DLIAC direktore

M. Raičonoka

Logopēde L. Li

18.

Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs pedagogiem Daugavpils – Minska par bērnu ar dzirdes traucējumiem attīstību un apmācību pēc KI.

 

 

Februāris

DLIAC direktore

M. Raičonoka

AC metodiķes

L. Siņakova

I. Valentanaviča

Psiholoģe O. Karkina

Skolas pedagogi

19.

Sadarbība ar pilsētas skolu un PII administrāciju un vecākiem par bērnu sasniegumiem un dinamiku valodas traucējumu novēršanā; DLI AC darba prioritāšu prezentācija, atskaites veikšana par skolotāja logopēda un surdopedagoga  darba paņēmienu un  metožu kvalitāti palīdzībā bērniem ar runas un valodas, kā arī dzirdes traucējumiem pilsētas skolu un PII vecāku sapulču apmeklēšanā.

Māc. gada garumā

AC metodiķes

surdopedagoģes un skolas logopēdes

20.

Sadarbība ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, logopēdisko bērnudārzu un PII ar logo grupām.

Māc. gada garumā

DLIAC direktore

AC metodiķes

21.

Sadarbība ar Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestādēm.

Māc. gada garumā

DLIAC direktore

AC metodiķes

22.

Sadarbība ar Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem.

Māc. gada garumā

DLIAC direktore

AC metodiķes

23.

Pasākums vecākiem un pilsētas ciemiņiem

“DLIAC atklāto durvju diena”.

03.05.2017.

DLIAC administrācija

Metodiķes

Pedagoģes

 

24.

Pieredzes apmaiņas seminārs DLIAC – Aizkraukles novada vidusskola Daugavpils logopēdu MA – Aizkraukles speciālistu MA.

Maijs

DLIAC direktore

M. Raičonoka

AC metodiķes

I. Valentanaviča

L. Siņakova

Psiholoģe O. Karkina

Skolas pedagogi

25.

AC darba analīze.

Tālākie uzdevumi un virzieni 2017./2018.m.g.

Maijā

DLIAC direktore

AC metodiķes