Uzņemšanas noteikumi

“Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2019./2020. mācību gadā”

Apstiprināta ar Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.699 no 28.12.2018.

 

1. Vecāki (aizbildņi) piesaka mācībām skolā 1.klasē bērnu, kuram 2019.gadā aprit 7 gadi;

2. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņa ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu;

3. Izglītojamo reģistrācija  skolā notiek no 01.02.2019. plkst. 8.00:

3.1. Vecākiem, (aizbildņiem) klātienē iesniedzot iesniegumu ir jāuzrada izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim -  Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu), pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

3.2. Izglītojamo reģistrācija notiek visa mācību gada garumā.

 

 

Sīkāka informācija atrodama:

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/190102_domes_rik_699_par_pirmklasn.pdf